Fysisk aktiv læring

Fysisk aktiv læring handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Her finner du: eksempler på hvordan du kan gjennomføre fysisk aktiv læring i flere fag, råd om hvordan du kan komme i gang med fysisk aktiv læring på din skole, og databaser med aktiviteter du kan ta i bruk. Du kan også se hvordan andre skoler har gjennomført fysisk aktiv læring for sine elever.

Elever ved Sannidal skole har matteorientering. Foto: Stian Wåsjø Simonsen/NRK

Eksempler på fysisk aktiv læring i ulike fag

Eksemplene som følger under viser konkrete eksempler til fysisk aktiv læring i ulike fag.

Mattetime

Elevene går ut på skoleplassen for å telle takstein, høyde- og lengderetning, før elevene regner ut det totale antallet takstein på skolens tak.

Fysikktime

Elevene lærer om Newtons lover ved å undersøke sammenhengen mellom fart, akselerasjon og kraft ved å puffe, puste og observere medisinballers bevegelse på gulvet.

Biologitime

Elevene får undervisning i diffusjon ved at elevene stiller seg skulder til skulder og forestiller seg at de er en halvgjennomtrengelig membran. Andre elever er forskjellige typer molekyler, og læreren fordeler molekylene slik at det er en konsentrasjonsgradient over membranene. Elevene får vite at de skal krysse membranene inntil likevekt er oppnådd. På den måten introduseres elevene for de prinsippene som er styrende for diffusjon. Leken kan utvides til å også å inkludere transportprotein og natriumkalium-pumper.

Engelsktime

Elevene får undervisning i grammatikk ved å utføre aktiviteter knyttet til de forskjellige ordklasser. Før aktiviteten starter repeterer lærer de ulike ordklassene på tavlen med tilhørende aktivitet. For eksempel: 1) Artikkel: hoppe på 1 fot 5 ganger, 2) Substantiv: gå på stedet 5 skritt, 3) Verb: jogge på stedet 5 skritt, 4) Adverb: bøy album til kne 5 ganger, 5) Pronomen: 5 knebøy, 6) Preposisjon: 5 høye kneløft og 6) Konjunksjon: 5 tapp på foten.

Elevene leser på tur ordene i setningen og utfører de respektive bevegelsene.

Tverrfaglig alternativ – 50 ordleken

50 ark med nummer på henges opp i skolens nærområde. Bak på lappene er det festet repetisjonsoppgaver fra ett eller flere fag. Elevene deles inn i lag på 3-5 personer. Før leken starter, blir lagene enige om en dyrelåt som skal være lagets «lokke-rop». Læreren fungerer som dommer, og han eller hun skal hele tiden stå på startplassen terningene ligger. Dommeren har også fasiten med svarene på alle oppgavene.

Leken starter med at en fra hvert lag triller terningen. Lagene løper deretter for å lete etter det tallet som terningen viste, og sprer seg for å lete mest mulig effektivt. Atles lag fikk terningkast 4, og når Atle finner lappen med 4 på kaller han på gruppen sin med lokkeropet. Når gruppen er samlet snus lappen. Der står det «Hvor gamle er laget deres til sammen?» Laget løser oppgaven, og løper tilbake til dommeren for å avgi svaret. Er svaret rett, får laget trille terningen på ny. Hver gang summeres øynene på terningen. Laget til Atle triller 3 på terningen, slik at laget nå skal lete etter 4 + 3 = 7.

Når et lag avgir feil svar, får de ikke trille terningen på nytt, men blir sendt ut igjen for å lete etter tallet ett hakk over. Første gruppe over 50 har vunnet. Denne leken kan benyttes på alle trinn, og inkludere alle fagene på timeplanen. Elevene kan også være med å legge ut kortene slik at de kan være fysisk aktivitet også når aktiviteten klargjøres. I tillegg kan flere terninger og en lengre tallrekke benyttes.

Elevene leser på tur ordene i setningen og utfører de respektive bevegelsene.

 

Hvordan komme i gang med fysisk aktiv læring

Noen råd til deg

  • Skolens ledelse forplikter seg til å implementere metoden og motiverer personalet
  • Inviter lærere eller skoleledere fra andre skoler som har erfaring med fysisk aktiv læring til å gi opplæring og inspirasjon til personalet. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet kan formidle kontakt med ressurspersoner og skoler.
  • Sett av tid på en planleggingsdag til idemyldring og til å lage felles utstyr, f eks. laminerte bokstaver og tall
  • Bruk f.eks. askbasen.no og aktivitetskassen.no for å finne forslag til aktiviteter og oppgaver som kan gjennomføres i ulike fag
  • Informer foreldrene om metoden
  • Etter oppstart, sett av fellestid i personalgruppen til å diskutere positive og negative erfaringer knyttet til innføringen av fysisk aktiv læring

 

Her kan du finne aktiviteter

 

Aktivitetskassen2ASK-basen

ASK-basen er utviklet gjennom ASK-prosjektet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal). Denne ble utvidet i februar 2017 med mange nye aktiviteter.

askbasen.no

Aktivitetskassen2Aktivitetskassen

Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget, og hovedmålgruppe er ansatte i skolen. Her finnes blant annet en del eksempler på fysisk aktiv læring.

aktivitetskassen.no

 

 

Se eksempler fra skoler

Trudvang barneskole

Trudvang skole i Sogndal har hatt daglig fysisk aktivitet for alle elever i flere år. Tiltakene er basert på Active Smarter Kids-modellen (ASK) og er en av de første ASK-skolene som Høgskulen i Sogn og Fjordane og har fulgt opp og forsket på. Skolen mottar årlig besøk fra skoler i hele landet som vil se og høre om hvordan de inkluderer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Elevene får i dag minimum 30 min dagleg lærerstyrt aktivitet med faglig innhold i øktene ( f.eks. mattebingo, adjektivstafetter etc.).

Les mer om fysisk aktiv læring på Trudvang skole her

Se NRK sitt klipp om Trudvang skole 

Vassenden ungdomsskole

Elever ved Vassenden skule har mattestafett. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK
Elever ved Vassenden skule har mattestafett. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Vassenden ungdomsskole i Sogn har timeplanfestet fysisk aktiv læring. Dette innebærer at elevene deltar i 30 minutter fysisk aktiv læring de dagene de ikke har kroppsøving. Fysisk aktiv læring gjennomføres på samme tidspunkt hver dag fra kl. 13 – 13.30. Dette tidspunktet ble valgt bevisst fordi dette var en kritisk periode i løpet av skoledagen med tanke på uro og konsentrasjon. Lærerne rapporterer at fysisk aktiv læring ikke bidrar til merarbeid for læreren, og at det blir samme type forberedelse uansett om læringsarbeidet foregår inne eller ute.

Les mer om fysisk aktiv læring på Vassenden skole her

Se NRK sitt klipp om Vassenden skule

Liv og røre i Telemark

liv_og_rore1
Elev i fysisk aktivitet ved Kragerø skole. Foto: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

«Liv og røre i Telemark» bygger på forprosjektet «Liv og røre i Kragerø». I dette forprosjektet er det blitt laget en helhetlig modell for helsefremmende arbeid i alle skoler og SFO’er i Kragerø kommune. Den bygger på Active Smarter Kids (ASK-modellen) som er en modell for fysisk aktiv læring i fag. I tillegg inkluderte  «Liv og røre i Kragerø» at skolene måtte forplikte seg til å følge ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO.

«Liv og røre i Telemark» er et implementeringsarbeid som blir evaluert gjennom ein forskningsdel. ASK-modellen er prøvd ut med gode resultater på barneskoleelever, og den prøves nå ut på ungdomsskoleelever.

Les mer om Liv og røre i Telemark og se video fra Kragerø skole her

 

Sannidal ungdomsskole

Elever ved Sannidal skole har matteorientering. Foto: Stian Wasjo Simonsen/NRK

Tiltaket ved Sannidal ungdomsskole er en del av Liv og røre i Telemark. Ved Sannidal ungdomsskole i Kragerød kommune lærer elevene matte gjennom matteorientering i skolegården. 8. og 9. trinn har 90 min med aktiv læring hver uke fordelt på 30 minutter i norsk,  30 minutter i engelsk, og 30 minutter matematikk. 10. trinn bruker også metoden flittig.

Se NRK sitt klipp om Sannidal ungdomsskole

 

Kurs i Aktiv TL-undervisning

Trivselsprogrammet har utviklet et tilsvarende konsept som fysisk aktiv læring: Aktiv TL-undervisning. Trivselsprogrammet tilbyr jevnlige kurs for lærere og skoleledere i Aktiv TL-undervisning. Kurset gir konkrete eksempler på fysisk aktive undervisningsopplegg knyttet til fagplanene i Kunnskapsløftet. Kurstid er 60 – 80 minutter og gjennomføres på skolen av instruktører fra Trivselsprogrammet.

Les mer om Trivselsprogrammets kurs i Aktiv TL-undervisning her

 

Mer om fysisk aktiv læring

Fysisk aktiv læring bygger på forskning som indikerer at noen barn lærer bedre når de får ta aktivt del i læringsprosessen gjennom «hands-on» erfaringer. Når fysisk aktivitet integreres i undervisningen økes elevenes puls og blodtilførsel til hjernen, og som en følge av dette vil elevene delta mer aktivt og våkent i læringsprosessen (http://www.activeacademics.org/). Fysisk aktiv læring er med andre ord et didaktisk verktøy som brukes for å nå læringsmål i andre fag enn kroppsøving.

Ved bruk av Fysisk aktiv læring optimaliseres lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Fysisk aktiv læring kan også bidra til å gjøre undervisningen i et fag mindre abstrakt ved å koble læringsstoff sammen med konkrete kroppslige erfaringer. Fysisk aktiv læring innebærer å lære en metode og et format som fylles av faglig innhold. Hvor vellykket dette blir, avhenger av kreativiteten til lærerne, ikke idrettskompetansen (Mhfa Rapport 1 – 2016).

Fysisk aktiv læring er også en sentral del av utviklings- og forskningsprosjektet Active Smarter Kids (ASK) som skal undersøke om fysisk aktivitet i samspill med skolefag påvirker elevers skoleprestasjoner, skoletrivsel og fysiske helse.

 

Relevant litteratur

Bilde rapport 1Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen. Erfaringsoversikt. Rapport 1 Mhfa 2016.

Denne rapporten er basert på erfaringsbasert kunnskap om hvordan ungdomsskoler i Norge arbeider med fysisk aktivitet. Dette er data som er samlet inn og systematisert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den gir en beskrivelse av fire tilnærminger til hvordan skoler legger til rette for daglig fysisk aktivitet innenfor dagens gjeldende regelverk; 1) utvidet storefri, 2) interessebasert kroppsøving og bevegelsesglede, 3) fysisk aktivitet – FYSAK – som selvstendig fag integrert i skolens undervisningsplan og 4) aktiv læring. Det pekes også på individuelle og organisatoriske faktorer som ser ut til å være avgjørende for vellykket implementering og utvidet tid til fysisk aktivitet i skolenes hverdag.

Dansk Rapport1Fysisk aktivitet  – Læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

I denne danske rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse (2016) er den vitenskapelige litteraturen om effekten av fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og helse blitt samlet. Barns fysiske aktivitet i skolen er her delt inn i seks kategorier; 1) aktive pauser/friminutt, 2) fysisk trening, 3) fysisk aktivitet integreret i undervisningen (fysisk aktiv læring), 4) kroppsøvingsfaget, 5) fri lek og 6) aktiv transport til og fra skolen. Rapporten avsluttes med en felles analyse av hvilke kategorier av fysisk aktivitet en med fordel kan prioritere i skolehverdagen. Rapporten er primært skrevet for lærere, skoleledelse og annet personell som arbeider med fysisk aktivitet i den danske skolen.

Publikasjoner fra Active Smarter Kids

Resaland, Geir K., et al. «Active Smarter Kids (ASK): Rationale and design of a cluster-randomized controlled trial investigating the effects of daily physical activity on children’s academic performance and risk factors for non-communicable diseases.» BMC public health 15.1 (2015): 709.

Resaland, Geir K., et al. «Effects of physical activity on schoolchildren’s academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial.» Preventive Medicine 91 (2016): 322-328.

Film: Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland om fysisk aktivitet i skolen