Stortingsmeldinger

Her finner du stortingsmeldinger som er aktuelle for barnehager knyttet til senterets mandat og fagområder.

Meld. St.19: Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen

stmeld 19Utgitt av Kunnskapsdepartementet

I stortingsmeldingen Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen (2015-2016) kan du lese om det som påvirker kvaliteten på innholdet i barnehagen, og som er relevant for arbeidet med en ny rammeplan. Det er særlig fokus på språkarbeid og det allmennpedagogiske tilbudet, samt kompetanseheving for ansatte i barnehagen.

Meld. St.19: Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen

 

 Meld. St. 18: Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld st 18

Gjennom meldingen Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte målgrupper.

Meld. St. 18: Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld. St. 19: Folkehelsemelding – Mestring og muligheter

stmeld 19Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet

I folkehelsemeldingen Mestring og muligheter (2014-2015) er barnehagen som arena for folkehelsearbeid nevnt flere plasser i meldingen. Trivsel i barnehagen har sammenheng med utvikling av god psykisk helse, trivsel og mestring senere i livet. Ønsker du å lese hva det står om psykososialt miljø i barnehagen se side 26, – om fysisk aktivitet se side 52, – og om kosthold se side 67.

Meld.St. 19 Folkehelsemelding – Mestring og muligheter

 

Meld. St. 34: Folkehelsemelding – God helse – felles ansvar

stmeld 34

Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet.

I folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar (2012-2013)  legges det vekt på hvordan vi sammen kan forbedre folkehelsen i den norske befolkningen. Mhfa-senteret ble opprettet blant annet som en oppfølging av denne stortingsmeldingen.

Meld. St. 34: Folkehelsemelding – God helse – felles ansvar

 

Meld. St. 24: Framtidens barnehage

st meld 24

Utgitt av Kunnskapsdepartementet

I stortingsmeldingen Framtidens barnehage ((2012-2013) redegjøres det for viktigheten av kvalitet i barnehager hvordan barnehagen kan bidra til at alle barn får en god start i livet.

Meld. St. 24: Framtidens barnehage

 

Meld. St. 20: På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen

st meld 20

Utgitt av Kunnskapsdepartementet.

I stortingsmeldingen På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen (2012-2013) legges det vekt på styrking av grunnopplæringen slik at den gir mer læring for alle, og at den i enda større grad bidrar til utjevning av sosiale ulikheter. Meldingen omhandler barnehager, grunnopplæring og forskning og høyere utdanning.

Meld. St. 20: På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen