Stortingsmeldinger

Her vil du finne stortingsmeldinger som er aktuelle for helsetjenesten i forhold til senterets mandat og fagområder.

Meld. St. 19: Folkehelsemelding – Mestring og muligheter

stmeld 19Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet

I folkehelsemeldingen Mestring og muligheter (2014-2015) vektlegges blant annet psykisk helse og en helsefremmende livsstil som viktige deler av folkehelsearbeidet. Skolen er omtalt som en viktig arena for folkehelsearbeidet i kommunen. Skolen favner alle barn og unge og kan derfor gi alle elever gjennom tilpasset opplæring muligheter til fysisk aktivitet og bevegelseserfaring, og dermed grunnlag for helse og læring. I meldingen vektlegges også samarbeid på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel.

Meld.St. 19 Folkehelsemelding – Mestring og muligheter

 

 Meld. St. 34: Folkehelsemelding – God helse – felles ansvar

stmeld 34

I folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar (2012-2013)  legges det vekt på hvordan vi sammen kan forbedre folkehelsen i den norske befolkningen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ble opprettet blant annet som en oppfølging av denne stortingsmeldingen.

Meld. St. 34: Folkehelsemelding – God helse – felles ansvar

 

 

 

Meld. St. 24: Framtidens barnehage

st meld 24

Utgitt av Kunnskapsdepartementet

I stortingsmeldingen Framtidens barnehage ((2012-2013) redegjøres det for viktigheten av kvalitet i barnehager hvordan barnehagen kan bidra til at alle barn får en god start i livet.

Meld. St. 24: Framtidens barnehage

 

 

Meld. St. 20: På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen

st meld 20

I stortingsmeldingen På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen (2012-2013) legges det vekt på styrking av grunnopplæringen slik at den gir mer læring for alle, og at den i enda større grad bidrar til utjevning av sosiale ulikheter. Meldingen omhandler barnehager, grunnopplæring og forskning og høyere utdanning.

Meld. St. 20: På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen