Stortingsmeldinger

Her vil du finne stortingsmeldinger som er aktuelle for universitet og høgskoler knyttet til senterets mandat og fagområder.

Meld. St. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld st 28Hovedforslagene i Meld. St. 28 er at regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen. Regjeringen foreslår blant annet at tre tverrfaglige temaer skal prioriteres; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Dette er temaer som vil prege samfunnsutviklingen. Skolen skal bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever forskjellige typer press.

Meld. St. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 18: Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld st 18

Gjennom meldingen Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte målgrupper.

Meld. St. 18: Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld. St. 19: Folkehelsemelding – Mestring og muligheter

stmeld 19Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet

I folkehelsemeldingen Mestring og muligheter (2014-2015) vektlegges blant annet psykisk helse og en helsefremmende livsstil som viktige deler av folkehelsearbeidet. Skolen er omtalt som en viktig arena for folkehelsearbeidet i kommunen. Skolen favner alle barn og unge og kan derfor gi alle elever gjennom tilpasset opplæring muligheter til fysisk aktivitet og bevegelseserfaring, og dermed grunnlag for helse og læring. I meldingen vektlegges også samarbeid på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel.

Meld.St. 19 Folkehelsemelding – Mestring og muligheter

 

 Meld. St. 34: Folkehelsemelding – God helse – felles ansvar

stmeld 34

I folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar (2012-2013)  legges det vekt på hvordan vi sammen kan forbedre folkehelsen i den norske befolkningen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ble opprettet blant annet som en oppfølging av denne stortingsmeldingen.

Meld. St. 34: Folkehelsemelding – God helse – felles ansvar

 

 

 

Meld. St.19: Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen

stmeld 19Utgitt av Kunnskapsdepartementet

I stortingsmeldingen Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen (2015-2016) kan du lese om det som påvirker kvaliteten på innholdet i barnehagen, og som er relevant for arbeidet med en ny rammeplan. Det er særlig fokus på språkarbeid og det allmennpedagogiske tilbudet, samt kompetanseheving for ansatte i barnehagen.

Meld. St.19: Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen

 

Meld. St. 24: Framtidens barnehage

st meld 24

Utgitt av Kunnskapsdepartementet

I stortingsmeldingen Framtidens barnehage ((2012-2013) redegjøres det for viktigheten av kvalitet i barnehager hvordan barnehagen kan bidra til at alle barn får en god start i livet.

Meld. St. 24: Framtidens barnehage

 

 

Meld. St. 20: På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen

st meld 20

I stortingsmeldingen På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen (2012-2013) legges det vekt på styrking av grunnopplæringen slik at den gir mer læring for alle, og at den i enda større grad bidrar til utjevning av sosiale ulikheter. Meldingen omhandler barnehager, grunnopplæring og forskning og høyere utdanning.

Meld. St. 20: På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen