Nettverk for personer som arbeider med mat og måltidet i barnehagelærerutdanningen

Senteret har tatt initiativ til å opprette et nettverk for personer med ansvar for eller som underviser om mat og måltidet i barnehagelærerutdanningen.

Senteret inviterte personer som har ansvaret for eller underviser om mat og måltidet i barnehagelærerutdanningen til et møte i Bergen fredag 29.01.16. Hensikten med møtet var å danne en nettverksgruppe for kartlegging og erfaringsutveksling av arbeidet med mat og måltidet i barnehagelærerutdanningen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysiske aktivitet har mottatt innspill fra både Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Universitetet i Agder om at det er nyttig å få kjennskap til hvordan arbeidet med mat og måltidet vinkles og vektes ved de ulike utdanningsinstitusjonene i Norge.

Senteret ønsket at fagpersoner fra de ulike institusjonene kommer sammen for å utveksle erfaringer, dele ideer, og utfordre og støtte hverandre i videre arbeid for å utvikle fagområdet. Et nasjonalt nettverk kan også bidra til å profilere og tydeliggjøre fagområdet ut mot barnehagefeltet, politiske myndigheter og UH-sektoren.

Mat og måltider i barnehagen er et bredt tema. Det handler om alt fra hvilke mat som tilbys, til måltidets sosiale funksjoner og det å bruke mat og måltid i pedagogisk arbeid. Måltidene i barnehagen er en stor del av barnehagehverdagen, både for barna og de ansatte som arbeider der. Et måltid handler om så mye mer enn å bare spise. Måltidene betyr samhandling i felleskap og danning, og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse.

Invitasjonen ble sendt ut til 19 institusjoner, hvorav syv av disse kom på nettverksmøtet. Det blir en viktig oppgave for nettverket å nå ut til alle aktuelle fagmiljø på UH-institusjonene som tilbyr barnehagelærerutdanning.

På møtet ble det diskutert hva formålet og mandatet til nettverket skal være. Det kom fram at erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av institusjonene er viktig siden flere høgskoler og universitet har små fagmiljø med fokus på mat og måltid i barnehagelærerutdanningen. Nettverket vil også være viktig for å øke kompetansen til de som underviser i dette fagfeltet i BLU og dermed også øke kompetansen på matfeltet hos fremtidige barnehagelærere. Nettverket vil også få en viktig oppgave i å sende høringssvar i forbindelse med arbeidet med ny rammeplanen for barnehagen. Videre vil nettverket bidra til å fremme samarbeid og kunnskap om hvordan mat og måltidet kan brukes for å nå kompetansemål innen flere kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen.

Det ble på møtet dannet et arbeidsutvalg med én person fra hver institusjon som var representert på nettverksmøtet. Disse skal planlegge det neste møtet, utarbeide forslag til mandat for nettverket og legge føringer for veien videre. Lene Bakke ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, koordinerer og drifter nettverket til det er godt etablert. Ved neste nettverksmøte er det ønskelig å ha med fagpersoner også fra andre fagmiljøer som underviser i barnehagelærerutdanningen.

Dersom du har spørsmål om nettverket og/eller er interessert i å bli med, kan du ta kontakt med oss på epost: lene.bakke2@hib.no

 

fellesbilde_barnehageutdanning

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet sin rolle

Senteret skal gjennom sitt arbeid bistå barnehager, skoler, helsestasjoner og skolehelsetjenesten i å iverksette og gjennomføre den nasjonale utdannings- og helsepolitikken. Et av målene er å styrke barnehagens rolle som helsefremmende og forebyggende arena, og redusere sosiale ulikheter. En viktig del ved dette arbeid er å bidra til brobygging og samarbeid mellom landets høgskoler og universitet som underviser kommende barnehagelærere.

 

Senteret har en landsdekkende funksjon og det eies av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. En av oppgavene for senteret er å formidle forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og praktiske nettressurser om mat, helse og fysisk aktivitet for barnehager. Senteret holder konferanser, foredrag og utvikler og formidler pedagogiske ressurser som er gratis tilgjengelig via senterets nettside. www.mhfa.no