Skip to main content

Ny stortingsmelding: Folkehelse og livsmestring inn i skolen

Den 15. april presenterte regjeringen den nye stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet». Regjeringen vil fornye fagene i skolen, slik at de gir et bedre grunnlag for læringen og forståelsen til elevene. Folkehelse og livsmestring blir et av tre tverrfaglige tema som skal prioriteres i norsk skole.

I kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens pressekonferanse 13. april la han fram hovedtrekkene i den nye stortingsmeldingen. Hovedforslagene er at regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

15. april ble stortingsmeldingen offentliggjort.

Meld st 28

Les Meld. St 28 Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

 

 

 

 

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole

og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, som begge er skrevet av Ludvigsen-utvalget, er en del av bakgrunnen for tiltakene i meldingen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet var delaktig i utviklingen av NOU 2015:8 Fremtiden skole.

Les Høringssvar NOU 2015:8 fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Gjennom den nye stortingsmeldingen foreslår regjeringen at tre tverrfaglige temaer skal prioriteres; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Dette er temaer som vil prege samfunnsutviklingen. Skolen skal bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever forskjellige typer press.

I pressemeldingen sier Torbjørn Røe Isaksen at arbeidet med fornyelse skal forankres i sektoren. Fagfolk og skolesektor skal gjøre de konkrete faglige vurderingene.

Regjeringen foreslår også fornyelse av læreplanverkets generelle del. Denne bygger på formålsparagrafen, og beskriver skolens dannelsesoppdrag og det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring. Det er mye som tyder på at den generelle delen brukes i for liten grad i det lokale arbeidet med læreplaner. Røe Isaksen sier i pressemeldingen at dette svekker skolens dannelsesoppdrag. Regjeringen foreslår derfor å lage en ny og oppdatert generell del som skal tydeliggjøre skolens helhetlige ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse.