Om senteret

hib_fra_luften
Høgskulen på Vestlandet vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret holder til ved campus Bergen.

Høgskulen på Vestlandet er vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret ble etablert høsten 2013 av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret bistå barnehager, skoler, helsestasjoner og skolehelsetjenesten samt universitet og høgskoler i å iverksette den nasjonale helse- og utdanningspolitikken.

Senteret er ett av ti nasjonale sentre under Kunnskapsdepartementet som alle har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et ressurssenter for helsefremmende arbeid innen mat og fysisk aktivitet og for fagene mat og helse og kroppsøving.

Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret fremme trivsel, læring og helse hos barn og unge.

Senteret har en landsdekkende funksjon og skal blant annet:
  • Styrke arbeidet med mat og måltid og fysisk aktivitet i barnehager og skoler som en viktig del av barn og unges læringsmiljø
  • Styrke fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og i videregående opplæring
  • Vise hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert i flere fag
  • Utvikle og formidle kunnskaps- og erfaringsbasert støtte- og veiledningsmateriell, samt formidle eksempler fra god praksis til målgruppene
  • Bidra til nettverksbygging og samarbeid på tvers av fag og utdanninger, samt brobygging mellom utdannings- og helsesektoren

 

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om senteret som er en oppfølging av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar, og Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage. Den nye folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Meld. St. 19 (2014-2015) legger også grunnlag for senterets arbeid.