Mandat

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Formål

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal bidra til at den nasjonale utdannings- og helsepolitikken blir iverksatt og gjennomført, slik at alle barn og unge gis et likeverdig barnehagetilbud og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret skal bidra til å styrke barnehagenes og skolenes rolle som helsefremmende og forebyggende arenaer for barn og unge innenfor fagområdene ernæring og fysisk aktivitet.

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter og arbeide helhetlig og tverrfaglig innen fagområdene ernæring og fysisk aktivitet med mål om å fremme betydningen av god helse hos barn og unge. Senteret skal synliggjøre og formidle betydningen av god ernæring, gode måltidsrammer og regelmessig fysisk aktivitet for barn og unges helse og læring, og derigjennom bidra til å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og forebyggende arenaer for alle barn og unge, herunder bidra til å redusere sosial ulikhet i helse gjennom universelle tiltak og tilpasset opplæring. Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet.

Senteret er et nasjonalt ressurssenter for helsefremmende arbeid relatert til mat- og bevegelsesglede i barnehager og skoler, og for barnehage- og lærerutdanningen og øvrige relevante utdanninger som helsesøster- og fysioterapiutdanningene. Senteret skal bidra med kunnskap og veiledning om hvordan god ernæring, mat og måltider og daglig fysisk aktivitet kan være en naturlig integrert del av barnehage- og skolehverdagen. Senteret skal bidra til å sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag, og særlig være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving og fagområdet kropp, bevegelse og helse i barnehagen.

Senteret skal bidra til at det lokalt arbeides på tvers av utdannings- og helsesektorene innenfor fagområdene ernæring og fysisk aktivitet for å fremme faglig, personlig, sosial og helsemessig utvikling for barn og unge.

Presisering av mandatet

Opplæringsloven med læreplanverket for Kunnskapsløftet, Barnehageloven med Rammeplan for barnehagens innhold og Folkehelseloven med oppgaver og retningslinjer og anbefalinger innenfor helsesektoren er sentrale styringsdokumenter for senterets virksomhet. Senteret vil få oppgaver knyttet til nasjonale satsinger innenfor helse og opplæring relatert til kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling. Virksomheten skal være knyttet til de overordnede målene i de tre sektorene i et langsiktig perspektiv.

Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert. Senteret skal ta i bruk ny kunnskap og forskning om dokumenterte metoder og organisering som stimulerer til fysisk aktivitet og god ernæring, og det skal bidra til at gode erfaringer fra praksisfeltet blir tilgjengelig.

Virksomheten skal være landsdekkende.

Det skal legges vekt på tiltak som fremmer målgruppenes kjennskap til og bruken av senteret. Senteret skal drive målrettet formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis. Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert. Senteret skal utvikle veilednings- og støttemateriell og andre relevante tjenester av høy kvalitet og gjennom sin virksomhet støtte målgruppene.

Senteret skal formidle hvordan det kan skapes gode pedagogiske, sosiale og fysiske rammer for fysisk aktivitet og måltider som en integrert del av barnehage- og skolehverdagen, inkludert skolefritidsordningen, også knyttet til barnehage- og skoleanlegg. Senteret skal videre formidle kunnskap om tilpasning av opplæringen og barnehagetilbudet for barn og unge med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne innenfor rammen av et inkluderende felleskap. Med gode rammer menes det også å legge til rette for et godt psykososialt miljø, som fremmer muligheten til å delta og opplevelse av tilhørighet og mestring.

Senteret skal samarbeide med andre nasjonale sentre og andre relevante fagmiljøer innen opplæring og helse, og være orientert om internasjonal utvikling.

Senteret skal ta initiativ til og gjennomføre rammeplan- og læreplanrelaterte kvalitetsutviklingstiltak som også er i tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger for fysisk aktivitet og ernæring, i samarbeid med barnehage- og skoleeiere og UH-sektoren/lærerutdanningene. Senteret skal bistå høgskoler og universiteter i deres innsats med å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling for de primære målgruppene.

Senteret skal bidra til samordning mellom ulike aktører innen utdannings- og helsesektorene på nasjonalt og lokalt nivå og løfte frem synergieffekter som oppstår ved erfaringsutveksling og samhandling.

Senteret skal gi innspill til nasjonale utdannings- og helsemyndigheter om ny kunnskap og gode praksiserfaringer med betydning for arbeidet med å realisere den nasjonale folkehelse- og utdanningspolitikken og for politikkutformingen innenfor sitt ansvarsområde. Slike innspill og tilbakemeldinger gis gjennom høringer, styringsmøter og i rapporteringer som årsrapport o.a.

Målgrupper

Senterets primære målgrupper er barnehagemyndigheter og -eiere, ledere og personell i barnehager, skoleeiere, skoleledere og lærere i grunnopplæringen, ledere og personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og ansatte ved universiteter og høgskoler med lærerutdanning og øvrige relevante utdanninger. Senteret skal bistå universitets- og høgskolesektoren og lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling og oppfølging innenfor senterets mandatområde til målgruppene.

Organisering

Det ble 30. september 2013 inngått avtale mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Høgskolen i Bergen om etablering av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, jf. Lov om universiteter og høyskoler § 1-4, fjerde ledd. Virksomheten skal lokaliseres til Høgskolen i Bergen, avd. Kronstad.

Senteret skal ledes av en daglig leder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Styring

Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Utdanningsdirektoratet følger opp senterets daglige drift.

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utformer årlige oppdrag til senteret. Senterleder fastsetter budsjett og virksomhetsplan som oversendes Utdanningsdirektoraret og Helsedirektoratet til orientering. Utdanningsdirektoraret og Helsedirektoratet skal godkjenne senterets årsrapport og årsregnskap. Senteret mottar en årlig grunntildeling for å utføre oppgaver som er beskrevet i oppdragsbrevet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggstildelinger. Senteret kan påta seg eksternt finansiert oppdragsvirksomhet, inklusiv forskning, innenfor mandatet for senteret i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Forskningsvirksomhet skal ikke finansieres gjennom senterets grunnbevilgning.

Senteret må være forberedt på å utarbeide status- og situasjonsrapporter når direktoratene ber om det. Kommunikasjonen med nasjonale utdannings- og helsemyndigheter skal gå via direktoratene.

 

Revidert av Hdir og Udir i tråd med føringer fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

16. juni 2016