Nasjonale sentre

Det er til sammen 10 nasjonale sentre som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, som ble etablert i 2013, er det nyeste av disse ti sentrene. Alle sentrene er spredd geografisk i Norge, og er tilknyttet ulike universitet og høgskoler. Her er en oversikt over alle sentrene:

Lesesenteret
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er et ressurssenter for lesing og leseopplæring og et spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevansker. Senteret ligger ved Universitetet i Stavanger.

Matematikksenteret
Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Senteret arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Senteret ligger ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Naturfagsenteret
Naturfagsenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Hovedoppgaven er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Senteret ligger ved Univeristetet i Oslo.

Nynorsksenteret
Nynorsksenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer. Senteret ligg under Høgskulen i Volda. Nynorsksenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer. Senteret ligg ved Høgskulen i Volda.

Fremmedspråksenteret
Fremmedspråksenteret skal arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold. Senteret ligger ved Høyskolen i Østfold i Halden.

Kunst og kultursenteret
Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen og favner barnehage, grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, førskolelærere, lærere som underviser i kunst og kultur i grunnopplæringen og lærerutdanningen, skoleledere, studenter, forskere og læremiddelutviklere. Senteret ligger ved Nord universitetet i Bodø.

Skrivesenteret
Skrivesenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg. Senteret ligg ved NTNU i Trondheim.

Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Senteret ligger ved Universitetet i Stavanger