Et undervisningsopplegg i lærerutdanningen: Digitalt fortalte historier i mat og helse

En erfaring hos mange som jobber med mat og helse i skolen er at de praktiske øktene er de mest populære. Vi tror det er mulig å øke interessen for teoridelen av faget, ved å forsøke å bygge en bro mellom teori og praksis ved hjelp av digitalt fortalte historier. Tanken er at muligheten for å gi stoffet et personlig preg gjennom en digitalt fortalt historie kan øke motivasjonen for læring hos elevene. Dette kan igjen også fremme en bedre forståelse og innlæring av faget.

Skjermdump fra filmen om digitale fortellinger

For å kunne jobbe med digitalt fortalte historier i et fremtidig læreryrke, er det viktig at man har opparbeidet en kompetanse og fortrolighet med denne arbeidsmetoden. IKT er et vanlig arbeidsredskap på mange skoler og også studentene trenger å styrke deres kompetanse på dette feltet for å kunne bygge bro mellom praksisdelen og teoridelen av faget.

Eller som Søren A. Kirkegaard har sagt: «Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst»

Hva er en digitalt fortalt historie?

En digitalt fortalt historie kan forstås som en «levende film» hvor det er brukt et manus, bakgrunnsmusikk, bilder og eventuelle animasjoner eller tegninger. Det hele sys sammen ved hjelp av en personlig fortellerstemme. Men for at de digitalt fortalte historiene kan gi både elever i skolen og studenter ved lærerutdanningen et faglig læringsutbytte tror vi det er viktig at vi som faglærere er så konkrete som mulig i de kravene vi stiller og at disse knyttes opp mot målene for faget. Samtidig er det en viktig utfordring å gi den som lager en digitalt fortalt historie såpass frihet i utformingen slik at motivasjonen opprettholdes når det jobbes med stoffet.

Kompetansemål

I fagplanen for emnet «Mat i et læringsperspektiv» er følgende ferdighetsmål valgt ut:

Studenten kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, skapende evne og evnen til å arbeide systematisk med faglige problemstillinger»

Fordi lærerstudenter kan gå på både 1 – 7 og 5 – 10 utdanningen tas det her utgangspunkt i kompetansemål for mellomtrinnet. Følgende kompetansemål innen mat og livsstil er valgt ut:

 1. Lag trygg og ernæringsmessig god mat og forklar kva plass de ulike matvaregruppene har i kosthaldet.
 2. Forklar korleis maten verkar som energikjelde og byggjematriale for kroppen.

Disse to målene er valgt som utgangspunkt for de digitalt fortalte historiene, fordi erfaringer viser at teori rundt næringsstoffer ofte kan oppfattes som vanskelig å tilegne seg for elever. Tanken er at muligheten for å gi stoffet et personlig preg gjennom en digitalt fortalt historie kan øke motivasjonen for læring.

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne uttrykke seg muntlig

Å kunne lese

Å kunne uttrykke seg skriftlig

Å kunne bruke digitale verktøy

Å kunne regne

Alle de fem grunnleggende ferdigheter kan inngå i dette arbeidet. Men spesielt vekt blir lagt på studentenes ferdigheter knyttet til å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig og å kunne bruke digitale verktøy.

Plan for opplegget

Studentene skal lage en digitalt fortalt historie på maks tre minutter som er knyttet til et eller flere av målene for skolefaget mat og helse.  Den skal ta avsett i en teoridel, men samtidig være knyttet til en kjøkkenøkt eller andre arenaer hvor det jobbes praktisk med faget.

For å lage en slik fortelling må studentene enten individuelt eller sammen to og to:

 1. Finne tema/ problemstilling sammen med faglærer.
 2. Sette seg inn i det nødvendige fagstoff.
 3. Bestemme seg for hvilken sjanger han/hun vil bruke: Forklarende, beskrivende, fabulerende, osv.
 4. Skrive et manuskript på 150 – 300 ord med kildehenvisninger.
 5. Ta 15 – 20 bilder av god kvalitet, på en kjøkkenøkt (eller andre relevante steder)
 6. Lage eventuelle tegninger og animasjoner som skal med.
 7. Sette sammen bilder og (evt tegninger, animasjoner)
 8. Lese inn sitt manus slik at det passer til bildene.
 9. Finne bakgrunnsmusikk som passer til de øvrige komponentene.
Forslag til oppgaver:
 • Lag en fortelling om poteten. Lag en rett med potet og forklar hvilke viktige byggematerialer som er i poteten. Du kan også ta med noe om potetens historie eller ulike sorter poteter.
 • Lag en rett som inneholder egg og forklar hvordan protein brukes som byggemateriale i kroppen. Du kan også fortelle om de gode egenskapene som egg har i matlaging.
 • Lag grove scones som inneholder minst to grove melsorter. Forklar hvilke viktige byggemateriale som det grove melet har.
 • Lag en film om fett i kosten. Forklar forskjellen mellom sunt og usunt fett. Stikkord: Hardt, mykt, synlig og usynlig.
 • Lag snacks av rå frukt og grønnsaker Forklar hva frukt og grønnsaker gjør for kroppen.
 • Lag en rett med fet fisk, og forklar hvorfor det er viktig å spise fet fisk.

Forberedelser

Før man begynner på dette arbeidet er det viktig at faglærer grundig gjennomgår undervisningsopplegget og at studentene velger en av oppgavene. Erfaringene våre er at studentene etter denne introduksjonen er ganske selvhjulpne.

Vurdering av den digitalt fortalte historien som en multimodal tekst

Her kan faglæreren ta utgangspunkt i begreper hentet fra retorikken:

Logos: Hvilke faglige problemstillinger er tatt opp? Hvordan er kunnskapsnivået? Er kravene til kildebruk oppfylt?

Etos: Hvilke virkemidler bruker avsender for å etablere troverdighet og pålitelighet i forhold til tilskueren

Patos: Hvilke virkemidler er brukt for å engasjere tilskueren.

Man kan også fokusere på mer konkrete elementer som for eksempel: Tydelig opplesning, tempo på bildebruk, om bilder og manuskript passer sammen, om det er kreative bilder evt. tegninger. Om presentasjonen har et personlig preg.

Utfyllende kommentar om bilder, tegninger og animasjoner: Bildene må holde en så god kvalitet at de kan tåle å bli forstørret. Tegninger kan egne seg godt som reformulering av fagstoff og gi et personlig perspektiv. Animasjoner kan være enten ferdig tekst, symboler eller selvlagde. Det som blir viktig er at de henger godt sammen med den øvrige presentasjonen.

Visning av filmen og studentvurdering som en form for etterarbeid

Det siste skritt i arbeidet med de digitalt fortalte historier er å vise frem historien for medstudenter.

Kommentar: For noen studenter kan dette oppleves som skummelt og det er derfor viktig at læreren skaper et godt klima og at han/hun sørger for at tilbakemeldingene til studenten(e) blir så konkrete som mulig.

En måte å gjøre dette på er ved å be studentene vurdere helt spesifikke ting med utgangspunkt i vurderingskriteriene nevnt ovenfor.

Man kan også bruke følgende refleksjonsoppgaver:

 1. Hvordan tror du at digitalt fortalte historier kan øke motivasjonen hos elever i forhold til teoridelen av mat og helse faget?
 2. Hvordan mener du at digitalt fortalte historier kan brukes i forhold til tilpasset opplæring?
 3. Hvilke etiske utfordringer kan være knyttet til det å bruke digitalt fortale historier i skolen?
 4. Hva anser du for å være din viktigste rolle som lærer når dine elever skal jobbe med digitalt fortalte historier?

Utprøving og vurdering

Høsten 2014 prøvde vi ut de vedlagte undervisningsopplegg blant lærerstudenter som tar mat og helse 4 år. Først vil vi gjerne rette en spesiell takk til studentene som hele veien har vist vilje og entusiasme til å gjennomføre dette.

En overordnet erfaring var at studentene likte denne arbeidsmetoden, og at de var fornøyde med det de oppnådde. Samtidig er det vår erfaring at veien blir til mens man går. Hvis man på første forsøk tenker at alt skal bli perfekt vil man nok aldri finne mot til å sette i gang med dette. Vi har valgt ut noen eksempler på digitalt fortalte historier ut fra prinsippet om at læring er en prosess og at det perfekte resultat ikke nødvendigvis oppstår med en gang. Kanskje det ikke engang er det som bør være målet. Arbeidsglede, kreativitet og gleden ved å mestre både matlaging og IKT kan være like relevante mål for dette opplegget. Vi tror at lærerstudentene har fått noen viktige erfaringer som de kan ta med ut i skolen og det er vårt håp at de vil bruke denne arbeidsmetoden videre, og at mye av det de har lært underveis har overføringsverdi til mat og helse faget i skolen.

Erfaringene fra lærerstudentene var at de utviste stor selvstendighet i jobben med de digitalt fortalte historier. Noen valgte en kreativ vri hvor de ønsket å gjøre teoristoff om for eksempel fet fisk om til en litt morsom film hvor de selv spilte en hovedrolle. (se film nr 1). De klarte likevel å formidle mye kunnskap om hvorfor det er viktig å spise fet fisk, og hvordan man kan bruke fet fisk i den daglige kosten. Filmen henvender seg til barn på mellomtrinnet, men kan også inspirere elever på ungdomstrinnet som kanskje selv skal jobbe med digitalt fortalte historier.

Studentene som valgte å løse oppgaven om frukt og grønt (se film 2 og 3) jobbet i forhold til en konkret formidling av teoristoff om hvorfor kroppen trenger frukt og grønt, samt en forklaring på hva som ligger i myndighetenes anbefalinger «5 om dagen». Sist men ikke minst kommer de med forslag til hva man kan lage av frukt og grønt. Disse filmene kan egne seg godt som en forberedelse til en teori- og kjøkkenøkt om frukt og grønt, evt. som en hjemmelekse. (Flipped classroom)

Kilder

Haug, K. H., Jamissen, G., & Ohlmann, C. (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.

Høgskolen i Bergen (2014) Fagplan for Mat og helse, emne 1. Mat i et læringsperspektiv. http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=GMH1110

Lindhardt, Jan: (1987) Retorik. (København ; Oslo) Munksgaard/LNU/Cappelen

Utdanningsdirektoratet (2006)  : Fagplanen for mat og helse I skolen. http://www.udir.no/kl06/MHE1-01/?wa_kt=topp

Kildene til den enkelte digitalt fortalte historie finnes på slutten av hver film.