Kanopadling

Tekst og filmer gir eksempler på bruk av kano i undervisning og hvordan ulike fag kan trekkes inn.

Foto: Karstein Erstad

Bruk av kano i skolen

Kano_heading

 

I denne nettressursen vil du gjennom tekst og filmer få konkrete eksempler på bruk av kano i skolen.

Det finnes også en islandsk versjon av denne nettressursen.

Flipped classroom Filmene kan gjerne deles med elevene i forkant av en tur slik at de får en forståelse av hva de skal få være med på. – Å gå rundt med en kano er ikke nifst men spennende og gøy!

 

Gode grunner for å bruke kano i undervisningen

 • Elever synes det er morsomt og spennende
 • Det byr på varierte naturopplevelser og friluftsliv. Kanskje kan det bidra til at elever blir glad i naturen og tar vare på naturen, noe som er viktig mot en bærekraftig utvikling
 • Elevene får være fysisk aktive får brukt ulike muskler, f. eks. i overkroppen, muskler som de kanskje ellers bruker lite
 • Elevene får innblikk i og ta del i gamle tradisjoner og manuelle måter å ta seg frem på
 • Kanopadling handler også om samarbeid, kommunikasjon og å ta ansvar for seg selv, andre og utstyr
 • Mange fag kan trekkes inn, det gir muligheter for flerfaglige og tverrfaglige undervisningsopplegg

Utdrag og stikkord fra LK06 som er relevante i forbindelse med «kanotur», fra Generell del og prinsipper for opplæringen:

 • Opplæringen skal tuftes på tidligere tradisjoner
 • Tilpasset opplæring, praktisk arbeid
 • Læring som lagarbeid
 • Konkret kunnskap
 • Bruke lokalsamfunnet og naturen som læringsarena
 • Skape miljøbevisste mennesker og gi naturglede
 • Skape motivasjon for læring
 • Skape elevmedvirkning
 • Stimulere elevenes nysgjerrighet
 • Bruke varierte arbeidsmåter

Utdrag fra noen av fagenes kompetansemål: KROPPSØVING Kompetansemål etter 4. årstrinn Aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø

 • leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
 • vere trygg i vatn og vere symjedyktig
 • ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane
 • samhandle med andre i ulike aktivitetar
 • lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet
 • bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte
 • samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel

Kompetansemål etter 7. trinn Idrettsaktivitet

 • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata
 • bruke grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar

Friluftsliv

 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
 • fortelje om lokale friluftslivstradisjonar
 • vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve
 • planleggje og gjennomføre overnattingstur
 • praktisere nokre aktivitetar med røter i samisk tradisjon

Kompetansemål etter 10 trinn Idrettsaktivitet

 • trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar

Friluftsliv

 • orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for andre måtar å orientere seg på
 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten
 • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting ute

NATURFAG Kompetansemål etter 2. årstrinn

FORSKERSPIREN

 • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

MANGFOLD I NATUREN

 • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
 • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper

KOMPETANSEMÅL ETTER 4. ÅRSTRINN

MANGFOLD I NATUREN

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • fortelle om dyr i nærområdet
 • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
 • praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig
 • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

FENOMENER OG STOFFER

 • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon
 • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk

Kompetansemål etter 7. årstrinn

MANGFOLD I NATUREN

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
 • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
 • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

FENOMENER OG STOFFER

 • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
 • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
 • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt

Kompetansemål etter 10. årstrinn

FORSKERSPIREN

 • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
 • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

MANGFOLD I NATUREN

 • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Kropp og helse

 • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges
 • gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin

Fenomener og stoffer

 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Teknologi og design

 • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

Når man drar på kanotur,  må man tenke på utstyr og sikkerhet. På utstyrssiden ser vi nærmere på:

 • Kano
 • Rednings-/flytevester
 • Padleårer (helst også reserveårer)
 • Førstehjelpssaker
 • Reimer til å feste bagasje
 • Tau til å dra kanoen
 • Vanntette poser eller plastsekker til å pakke utstyr
 • Kart
 • Mat og drikke, eventuelt også kokeutstyr
 • Utstyr til overnatting?

Under sikkerhet fokuserer vi på:

 • Gi beskjed hvor du drar
 • Vær flere sammen og hold sammen
 • Sjekk værmelding
 • Hvordan pakke kanoen
 • Hvordan gå om bord og i land
 • Padle nær land
 • Tenk og tren på situasjoner som kan oppstå

KORTE FILMER OM KANOPADLING
Nedenfor presenterer vi noen filmklipp som hver for seg viser noen sider ved kanopadling.  Teknikken ved kanopadling kan variere. Det finnes f. eks. mange ulike navn på omtrent de samme teknikkene.  Teknikkene vil også variere alt etter hvor mye man har øvd og hvor gamle elevene er.

Error type: "Bad Request". Error message: "Bad Request" Domain: "usageLimits". Reason: "keyInvalid".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PL-83gCzDMlYZhWd47-DeYCjUI9mXNw30u belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.