FYSAK ved Søndre Land ungdomsskole

Søndre Land ungdomsskole har inspirert mange skoler gjennom hvordan de systematisk har satt fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsorden. Gjennom tekst og video gir ressursen konkrete tips til hvordan fysisk aktivitet kan bli en integrert del av skolehverdagen.

Elever ved Søndre Land ungdomsskole. Foto: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

En casestudie: Utvikling og implementering av fysisk aktivitet ved Søndre Land ungdomsskole

Lystbetont fysisk aktivitet i ungdomsårene gir grunnlaget for livslang bevegelsesglede. I de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet rettet mot barn og unge (13-17 år), trekkes det fram at ungdom bør stimuleres til å finne aktiviteter de liker, både i organiserte og uorganiserte former. Tilretteleggingen og gjennomføringen av fysisk aktivitet med ungdom bør også stimulere til samspill og sosialt samvær og ta hensyn til individuelle forutsetninger og interesser. Ingen er like og det er viktig å involvere barn og unge i utformingen av aktivitetene.
Dette kan en lese mer om i de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet for barn og unge.

Søndre Land ungdomsskole (Slus) har hatt tiltak på fysisk aktivitet (FYSAK) i skolen siden 2002. I 2008 fikk ungdomsskolen Helsedirektoratets aktivitetspris og Fysak skolen ble hedret som Norgesmestre i aktivitet. De har inspirert andre skoler gjennom hvordan de systematisk har satt fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsorden. Her er alle elever og ansatte involvert­ og alle er fysisk aktive hver dag.  De har et sosialt inkluderende aktivitetstilbud som fører til økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold. Aktivitetstilbudet er sosialt inkluderende og har som mål å få opp pulsen i aktivitetene og gi økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold.

Skolens profil

 • Alle turer inkluderer friluftsliv
 • Elevene driver eget skoleidrettslag
 • Skolen har utviklet egnet nærmiljøanlegg
 • Alle ansatte forplikter seg til FYSAK
 • FYSAK følges opp med sunt kosthold i elevdreven kantina
 • Helse skal være i fokus ved skolen

Organisering av og innholdet i FYSAK

Siden 2002 har hver dag blitt brukt til aktiviteter som gåturer, dans, orientering, freesbeegolf, skøyter med stål eller hjul, bordtennis, ballspill, korridorløping, bordbuldring, leker med mer. Samtlige lærere er med på aktivitetene. De bruker en halv time hver dag før matpausen til FYSAK. En til to dager er det ordinær kroppsøving, da brukes FYSAK til studietimer, klassens time og liknende. De øvrige tre til fire dagene er det vanlig FYSAK. FYSAK er en etterfølger av «lea seg» prosjektet som ble startet i 1997. Lærere som søker seg hit må være med på opplegget. Det er et premiss ved ansettelser, sier Knut Solhaug.

Foruten daglige aktiviteter er det regelmessige friluftslivturer som f.eks. en tre dagers tur i Jotunheimen der elever og lærere blant annet går Besseggen. Slus er også en av de får ungdomsskoler i landet som har et eget skoleidrettslag og har det eksistert siden tidlig på 1990 tallet. Skolen arrangerer turneringer i diverse idretter der klassene konkurrerer mot hverandre. I år har tilbudet innen fysisk aktivitet også blitt utvidet med «Ekstrem FYSAK», for ekstra FYSAK interesserte. Her blir elevene utfordret i blant annet motbakkeløp og isbading. De som er skoleleie er svært positive til å komme seg ut og bruke kroppen aktivt. Spesielt er gåturene populære, sier Knut Solhaug.

Rammene for FYSAK-aktivitetene
 • 30 minutter daglig fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøving
 • Det tas fem minutter fra alle fag pr. dag
 • dagers planer på klassenivå. Aktiviteten gjennomføres klassevis
 • Egen koordinator med nedsatt lesetid
 • Ansvarlig lærer for timen organiserer aktivitetene
 • Enkle aktiviteter uten behov for å skifte
 • Aktivitetene i forkant av matpause

Søndre land ungdomsskole er et eksempel på god Kunnskapsbasert praksis og vellykket utvikling og implementering av fysisk aktivitet i ungdomsskolen. De har et vidt tilbud innen fysisk aktivitet, og variasjon innen de ulike tilbudene. Her er noe for alle ungdommer.

Suksesskriterier for utvikling og implementering av regelmessig fysisk aktivitet ved Søndre Land ungdomsskole

Rektor Knut Solhaug hevder det er flere faktorer som medvirker til at FYSAK har slått sterke røtter i skolen:

 • Organiseringen av FYSAK
 • FYSAK har et variert innhold
 • FYSAK har en fast plan
 • FYSAK er forpliktende både hos ansatte og elever
 • Skolens ansatte har vært utholdende i prosessen
 • Skolen har en sterk elevmedvirkning

Medvirkning står sentral i skolens arbeid. Som eksempel styres FYSAK ved skolen av:

 • Leder i elevråd
 • Leder i skoleidrettslag (elev)
 • Fysioterapeut
 • Leder FAU
 • Koodinator (lærer)
 • Rektor

Les også om skolens FYSAK satsing på skolens hjemmeside

Skoleledere og andre interesserte kan lese mer om hvilke faktorer som Slus oppfyller og som bidrar til en vellykket implementering av FYSAK i skolen.


ASAK- aktivt sinn i aktiv kropp

Søndre Land ungdomsskole deltar i, og har mottatt støtte fra prosjektet Et aktivt sinn i en aktiv kropp (ASAK). Dette er et treåring skoleprosjekt fram til 31. august 2017 som er organisert gjennom Fylkesmannen i Oppland.  Prosjektet har som målsetning å bidra til økt fysisk aktivitet og varig bevegelsesglede hos alle ungdomsskoleelever i Oppland og er støttet/finansiert av Sparebankstiftelsen DNB med 15 millioner kroner. Prosjektets hovedmål er å bruke Ungdoms-OL i 2016 som anledning og motivasjon til å teste ut ulike helsefremmende tiltak på ungdomsskoletrinnet.

Det er i dag 34 ungdomsskoler i Oppland fylke som har mottatt støtte til ulike helsefremmende tiltak i sine skoler fra ASAK prosjektet. Det avholdes jevnlige fagsamlinger og konferanser hvor skolene som deltar i prosjektet får arbeidet med sine prosjekt, diskutert og lært av hverandre. Målgruppen for samlingene er ledelsen ved skolen og 1-2 lærere som er sentrale i arbeidet med fysisk aktivitet og andre helsefremmende tiltak ved skolen. En viktig del av samlingene er å legge til rette for ulike arenaer der skolene kan møtes, dele erfaringer, lære av hverandre, bli inspirert til videre innsats og få muligheten til å jobbe målbevisst og konkret med sine tiltak sammen med kolleger fra andre skoler.

Sykehuset Innlandet (SI) er en viktig samarbeidspartner i prosjektet og bidrar de med dokumentasjon og evaluering av tiltakene i skolene.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet var på besøk på en delingskonferanse høsten 2015.

Lenke til ASAK-prosjektets nettside

Anbefalt lesing knyttet til prosjektet

Inaktive unge gir helseutfordringer – hva gjør vi?

Hvordan skolens fasiliteter påvirker barn og unges aktivitetsnivå.