Tilrettelegging av måltider for barn med konsentrasjonsvansker

Trivelige måltider og matglede er en viktig del av barnehagehverdagen. Barn med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker kan imidlertid oppleve måltidene som utfordrende og kan ha behov for tilrettelegging.

I rammeplan for barnehagen er det vektlagt at barn skal få oppleve mat- og måltidsglede. Det å tilrettelegge for at alle barn skal oppleve trivsel i måltidene kan imidlertid være utfordrende i en sammensatt barnegruppe.

Statped har utviklet veiledere/læringsressurser som tar opp disse problemstillingene og peker på mulige tilnærminger og viktigheten av å tenke på måltid som en aktivitet i seg selv.

Veileder fra Statped: Måltidet – konsentrasjon og oppmerksomhet.

Temaside fra Statped: Mat og inkludering av barn med særskilte behov.