Senterets bidrag til en bedre svømmeopplæring

I forbindelse med Kunnskapsdepartementets satsning på en bedre svømmeopplæring i skolen, har senteret har fått en viktig rolle i utviklingen- og implementeringen av tiltak.

Foto: Johner.se

Tidligere i høst lanserte Kunnskapsdepartementet nye tiltak for en bedre svømmeopplæring. For å øke antallet barn som er svømmedyktige på fjerde trinn innføres det fra høsten 2017 en obligatorisk ferdighetsprøve. Denne skal deles opp i delprøver fra første til fjerde trinn, og skal inngå i et pedagogisk opplegg. Denne økte satsingen på svømmeopplæring gir flere behov i skolen som senteret har fått i oppdrag å i møte komme.

Senteret skal

  • Etablere en nettportal for å samle alle ressurser om svømmeopplæring
  • Utvikle og igangsette kurs- og kompetansehevingstiltak
  • Utvikle støttemateriell til samarbeid med mellom frivillige organisasjoner og skoleeiere

Arbeidsgruppe og brukerinvolvering

For å sikre at oppdragene blir løst på en best mulig måte, med hensyn til både brukervennlighet og faglighet, har senteret knyttet seg til ressurspersoner fra hele landet. Det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe som gir innspill til alle tre oppdragene. Dette er representanter fra flere UH-miljø, Norges svømmeforbund, Norges livredningsselskap, senteret, samt personer som underviser i svømming i skolen. I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer med representanter fra målgruppene, det vil si lærere, skoleledere/-eiere, frivillige organisasjoner, foreldre og de i UH som underviser fremtidige svømmelærere.

Ny nettportal

Både arbeidsgruppens- og målgruppenes meninger og erfaringer vil være viktige bidrag i utformingen av den nye nettportalen. Denne har fått navnet «svømmedyktig.no» og vil bli lansert til sommeren 2017. Ved skolestart skal målgruppene finne den informasjonen og det støttemateriellet de trenger for å tilrettelegge og gjennomføre en god svømmeopplæring som er i tråd med kravene som stilles i den nye ferdighetsprøven. De skal også finne gode praksiseksempler fra svømmeopplæring ved norske skoler og fra samarbeidsprosjekter mellom kommune og frivillige organisasjoner, samt støttemateriell til hvordan lykkes med et slikt samarbeid. Nettportalen skal inneholde informasjon om ulike tilskuddsordninger, kompetanseutvikling og hvordan best utnytte bassengkapasiteten.

Kurs- og kompetansehevingstiltak

For å i møte komme behovet for økt kompetanse i svømmeopplæring, vil det i løpet av høsten 2017 bli holdt regionale kurs og konferanser over hele landet. I dette arbeidet er ressurspersoner i lærerutdanningene viktige aktører. De vil selv få faglig påfyll, før de deretter videreformidler til sin region. Målgruppene for de regionale kursene vil være lærere, lærerstudenter og skoleledelse. Ved å samarbeide med lærerutdanningene om å nå ut til praksisfeltet, er målet å skape bærekraftige nettverk og tiltak med god spredningseffekt.