Skole

Ingrid_bilde3_b

Skolen er en viktig arena for å fremme god utvikling og helse hos elevene.  Et av senterets hovedoppgaver er å bidra med kunnskap og veiledning om hvordan god ernæring og daglig fysisk aktivitet kan være en naturlig integrert del av skolehverdagen.

Gode rammer for skolemåltid og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolen kan bidra til å fremme trivsel, helse og læring blant elevene.

Matkompetanse og bevegelseskompetanse er viktig for elevenes utvikling og allmenndannelse. I tillegg til å bistå skoler i det helhetlige helsefremmende arbeidet skal senteret særlig være en ressurs for fagene kroppsøving og mat og helse i skolen. Senteret skal bidra med kunnskap og ressurser som kan være med på å fremme elevenes kompetanse i disse fagene.

På skolesidene våre finner du stoff som er relevant for ansatte i skoler, sfo, og for skoleledere- og eiere innenfor fagområdene mat, måltid og fysisk aktivitet i skolen. Vi har også en ressursbase hvor du finner læringsressurser for fagene kroppsøving og mat og helse, og valgfaget fysisk aktivitet og helse.